Ask Us!
University of Washington Libraries

Author, Poet, and Worker: The World of Carlos Bulosan

 • Read in English
 • Basahin sa Tagalog
 • "One Generation’s Time": The Legacy of Bulosan and Militant Civil Rights Unionism

  During the 1970s the canneries saw an influx of new laborers—new Filipino immigrants, young Filipino Americans and non-Filipino men and women. The new generation became dissatisfied with work conditions and the lack of support by Local 37’s leadership, which was often corrupt. Inspired by new U.S. social movements, Third World liberation struggles, Carlos Bulosan and the union’s history of leftwing leadership, the activists pursued civil rights lawsuits against the canneries through a new organization outside the union, the Alaska Cannery Workers Association.

  Activists would gather evidence by travelling to Alaskan canneries and documenting the unequal working conditions that canneries fostered between European American, Filipino American, and indigenous Alaskan workers. Food, housing conditions, and work tasks were distributed to favor European American workers and to discriminate against workers of color. As a result, the Alaska Cannery Workers’ Association (ACWA, a group cannery activists Silme Domingo and Gene Viernes founded) filed a class action lawsuit against several Alaskan fish companies, including one of the largest, the New England Fish Co. (NEFCO). The case eventually made it all the way to the U.S. Supreme Court in the form of Ward’s Cove Packing Co. v. Atonio (1989), resulting in an amendment to the Civil Rights Act in 1991.

  Additionally, this generation of reformers sought to reform Local 37 from within, organizing the union's rank and file and seeking office. Internationally minded, the new reformers also organized through the ILWU against the regime of Philippine dictator Ferdinand Marcos. The reform struggle came to a head in 1981 when the union president, funded by the Marcos regime, orchestrated the assassination of union reform officers Silme Domingo and Gene Viernes. In response, fellow reformers rushed to fill the leadership gap, electing a new slate of leaders who still lead the union to this day. Forming a Committee for Justice for Domingo and Viernes, they pushed for an investigation of the murders and eventually proved Marcos’ role in the assassination. A U.S. court found the dictator guilty, the first time a foreign head of state was found criminally liable in a U.S. court of law.

  ~~~~~

  Below is a link to a series of photographs of audience and speakers at a May Day celebration in Seattle, May 1, 1978. The young generation of activists consciously connected to the history of the community to draw inspiration and help organize people to their campaigns.

  Below is a link to a series of photographs documenting the ethnically segregated and discriminatory working and living conditions in Alaskan canneries. These photos were most likely taken by Silme Domingo and David Della, c. 1973. The photographs were later used as part of the court case filed by the Alaska Cannery Workers Association.

  Book cover
  All the Conspirators

  Book cover
  Remembering Silme Domingo

  Book cover
  The Cry and the Dedication
   
 • "Ang Panahon ng Isang Henerasiyon": Ang Pamana ni Bulosan at ng mga Pagkamakaunyon ng mga Militanteng Karapatang Pangmamamayan

  Noong dekada ng 1970, dumating ang mga bagong manggagawa sa mga kanariya—mga bagong Pilipino na imigrante, mga batang Pilipinong-Amerikano, at mga batang lalaki at babae na hindi-Pilipino. Hindi sapat ang pagtutulong ng mga pinuno ng Local 37, at ang mahirap na kalagayang pangtrabaho ay nagbigay-galit sa mga bagong henerasiyon na manggagawa. Madalas, hindi mapagkakatiwalaan ang mga pinuno ng Local 37. Binigyan-sigla ang pagkikilos sosyal sa U.S., ang mga suliranin ng pagpapalaya ng Third World, si Carlos Bulosan, at ang kasaysayan ng maka-kaliwang pinuno ng unyon. Ipinaglaban ng mga aktibista ang karapatan pangmamamayan laban sa mga kanariya sa pamamagitan ng bagong samahan sa labas ng unyon—ang Alaska Cannery Worker Association.

  Tinipon ng mga aktibista ang mga katunayan sa pamamagitan ng pagpunta nila sa mga kanariya sa Alaska. Idinokumento nila ang hindi pagkakapantay-pantay ng kalagayang pangtrabaho sa kanariya sa pagitan ng mga puting Amerikano, mga Pilipinong Amerikano at mga katutubong trabahador na taga-Alaska. Ang mga pagkain, mga tinitirahan, at mga tungkuling pangtrabahong mas mabuti ay binibigay sa mga puting trabahador, habang hindi magkasingbuti ang mga tinanggap ng mga trabahador na etnikong minorya. Ang bunga nito ay ang paghain ng kahilingan ng Alaska Cannery Workers’Association (ACWA, ang grupo ng mga magkaaktibista na itinatag nina Silme Domingo at Gene Viernes) sa ilang kompanya sa Alaska, ibinabahagi ang isa sa mga malalaki, ang New England Fish Co. (NEFCO). Sa wakas, nakarating ang kasong ito sa US Korte Supremo bilang Ward’s Cove Packing Co. V. Antonio (1989), ang binunga nito ay ang pagbabago sa Civil Rights Act noong 1991.

  Itong henerasiyong ng mga repormer ay humanap ng paraan para ipagbuti ang Local 37 mula sa loob. Inayos nila ang "rank and file" ng unyon, at ang mga ibig humanap ng posisyon sa opisina. Dahil sa kanilang maka-pangdaigdigang pag-iisip, nakipag-isa ang mga bagong repormer, sa pamamagitan ng ILWU laban sa pagkadiktador ng Pilipnas, na si Ferdinand Marcos. Ang laban para sa pagpapabuti ay, sa wakas, naging laganap noong 1981, nang ipinagpatay pataksil ng pangulo ng unyon kina Silme Domingo at Gene Viernes—mga opisyal pang-reporma ng unyon—ang pamahalaang diktador ni Marcos. Ang reaksyon ng mga kasamahang-repormista ay sugurin ang puwang sa kinakailangang pinuno. Sila pa rin ang nagpapatakbo ng unyon hanggang ngayon. Itinatag nila ang "Committee for Justice for Domingo and Viernes," pinilit nila ang inbestigasiyon sa kanilang pagpatay. Sa wakas, napatunayan nila ang kasalanan ni Marcos kaugnay sa mga sadyang pagpatay pataksil nina Domingo at Viernes. Idineklera may kasalanan si Marcos ng Korte ng U.S.— ang unang pangyayari na ang dayuhang pangulo ng ibang bansa ay idineklerang may sala sa korte ng batas sa Estados Unidos.

  ~~~~~

  Pagdiriwang sa Seattle 1978.

  Paghiwalayin ang pagtatrabaho at buhay na mga kondisyon.

  Book cover
  All the Conspirators

  Book cover
  Remembering Silme Domingo

  Book cover
  The Cry and the Dedication
   

Back to top

Follow Us:

Twitter Flickr